Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

Župni listić br. 24 - 12. nedjelja kroz godinu - godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni listić u PDF formatu.

ISUS I DANAS MORA TRPJETI

 Evanđelje:  Lk 9,18-24

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on će im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist –- Pomazanik Božji!«

A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«

A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«

Riječ Gospodnja.


  Ostala čitanja: Zah 12,10-11; Gal 3, 26-29;


Za prvo čitanje na dvanaestu nedjelju kroz godinu uzet je sažeti opis iz Knjige proroka Zaharije u kojemu sveti pisac predviđa propast Je­ruzalema, koja će se dogoditi onda kada će pogledati na onoga koga su proboli; to je ukazivanje na muku dolazećeg Mesije. Kršćanstvo nije vjera žalovanja, jer je Isus uskrsnuo i živi, ali ne smije se zaboraviti da je cijena našeg otkupljenja bila muka i smrt našeg Gospodina.

U drugom čitanju sveti Pavao hrabri Galaćane, a s njima zajedno i nas, da smo u Kristu svi postali jedno. Nažalost, unatoč  tomu i danas je među ljudima mnogo razdora, nesloge, neprijateljstva. Nastojmo barem u svojoj obiteljskoj sredini postati inicijatori sloge.

U Evanđelju čitamo o Petrovoj ispovijesti vjere, koji je i u ime osta­lih odlučno izjavio da je Isus Božji pomazanik, odnosno obećani i dugo očekivani Mesija. Možemo, međutim, postaviti pitanje zašto je zapravo Isus upitao svoje učenike za koga ga ljudi drže? Jednom drugom prilikom, čitamo o Isusu da je znao što o njemu farizeji i drugi neprijatelji misle, a o onima koji su mu se približavali s dobrim namjerama znao je da imaju vjere. Njemu, dakle, nije bilo potrebno da ga bilo tko informira o tome što se krije u ljudima i što drugi o njemu misle.

Moguće je da je Isus pitao svoje učenike zbog toga da vidi dokle su stigli u svladavanju lekcije, odnosno, jesu li shvatili da je on veći od Ivana Krstitelja, Ilije, ili nekog od starih proroka. Petar i drugovi su ovdje po­ložili ispit s odličnim uspjehom, ali kasnije ćemo saznati da njihovo poznavanje Isusa nije bilo besprijekorno, odnosno, da su skoro svi pali na kasnijem ispitu, počevši od Petra koji nije htio prihvatiti činjenicu da će Isus morati trpjeti. Ali ni drugi nisu bili drukčiji. Dva sina Zebedejeva radi­je su zamišljali Isusa kao ovozemaljskog kralja, nego nebeskog Otkupite­lja. Toma do zadnjeg nije bio načistu s time tko je zapravo Isus, tek poslije uskrsnuća, kada je opipao mjesto rana, pao je ničice pred njim i priznao ga svojim Gospodinom i Bogom.

Možemo se i mi zaustaviti na trenutak pred postavljenim pitanjem i možemo se upitati koji bismo odgovor mogli pošteno ponuditi na pitanje »Tko je meni Isus?« Trebali bismo odgovoriti poput Petra da smo i mi razumjeli da je Isus Božji pomazanik, odnosno obećani Spasitelj.

Međutim, u sljedećem koraku, Isus je svojim učenicima, koji su vjero­jatno s nešto ponosa uzeli na znanje da je Isus prihvatio Petrov odgovor koji je dao i u njihovo ime, postavio novi zadatak. Isus ih je vodio dalje u razumijevanju načina spasenja, i obrazložio im je da će Sin Božji trebati mnogo trpjeti, da ga veliki svećenici i pismoznanci neće priznati, već će ga pogubiti, ali će trećeg dana uskrsnuti. Isus nije ni pričekao odgovor svojih učenika, vjerojatno je dobro znao da je razumijevanje ovoga za njih još pretežak zadatak.

Moguće je da je Isus pitao svoje učenike o mišljenju ljudi o njemu zbog toga, da ih navede na onu istinu da njegova osoba dovodi do podjele u mi­šljenjima, u ljudima izaziva proturječne reakcije. Na to upućuje sam Isus, kada je dopunio odgovor svojih učenika, koji su zapravo nabrojili samo pozitivna mišljenja kada su rekli da ima onih koji ga smatraju za Ivana Krstitelja, onih koji ga smatraju za Iliju, onih koji ga smatraju prorokom, dakle redom uspoređivali su ga s velikim ljudima. Bez sumnje i apostoli su znali da je Isus imao neprijatelje koji su ga smatrali buntovnikom, od đavla opsjednutim, prekršiteljem Zakona, anarhistom. Ovo kao da učeni­ci nisu htjeli primiti na znanje ili kao da time nisu htjeli ožalostiti Isusa. Njihovo držanje može se tumačiti kao znak njihove dobre namjere prema Isusu; i mi često prešutimo istine pred voljenom osobom, kako ne bismo poremetili njezin duševni mir. Kako međutim Isusu nije trebalo pojasniti što ljudi o njemu misle, zatajivanje apostola može se protumačiti i kao nji­hovo nepovjerenje prema Isusu.

Danas Isus u Crkvi živi dalje. U zadnjim mjesecima Isusovo pitanje da za koga njega držimo i kako vidimo njegovu Crkvu koju jako mnogo napadaju s pravom, ali i nepravedno, postalo je prilično aktualno. Zbog skandala koji su pogodili Crkvu možemo se sramiti, u ime drugih zatražiti oprost od onih koji su povrijeđeni, ali sve to samo tako da se poistovjeti­mo s Crkvom, i da smijemo izreći: »Ovo je moja Crkva!« Tada će pred nas stati Isus i zapitati nas isto ono što je upitao prve učenike za koga njega drže ljudi. Čuli smo mnogo lošega o našoj Crkvi, ali sada je na nama red da stanemo u njezinu obranu i usudimo se izreći topli naziv: »Sveta Majko Crkvo, ti si moja Crkva, jer si ti Kristova Crkva«.

I na Crkvu možemo primijeniti Isusove riječi: »Sin Čovječji, odnosno Crkva, trebat će mnogo patiti, mnogi ga neće priznati, pogubit će ga, ali će poslije tri dana uskrsnuti«. I prvi učenici teško su razumjeli da je Isus morao trpjeti i da njegova muka tijekom povijesti traje i dalje. To moramo i mi naučiti i ugraditi u svoju vjeru, u sliku koju smo stvorili o Isusu. U nedjeljnoj svetoj misi izrecimo glasno, odlučno i svjesno sažete riječi iz Vjerovanja: »Vjerujem u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu.«

Župni listić br. 23 - PRESVETO TROJSTVO -godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni listić u PDF formatu.

TROJEDINI BOG KOJI SE ZA NAS UVIJEK BRINE

Evanđelje:  Iv 16,12-15

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Izr 8,22-31; Rim 5,1-5


Prvo čitanje na blagdan Presvetog Trojstva je odlomak iz Knjige Izreka u kojemu sveti autor s divljenjem stoji pred Bogom Stvoriteljem. I mi postojimo zahvaljujući Božjoj dobroti i sve što nas okružuje, njegovo je dje­lo. Sa zahvalnošću trebamo misliti da postojimo zahvaljujući Božjoj volji i ljubavi.

U drugom čitanju sveti Pavao u Poslanici Rimljanima otkriva da je naše otkupljenje djelo Presvetog Trojstva po našem Gospodinu Isusu Kri­stu... »a nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan.«

U evanđelju po svetom Ivanu čitamo kako Isus svojim učenicima ot­kriva tajnu Presvetog Trojstva. Kako Isus naziva Božanske Osobe?

Isus prikazuje Boga kao Oca koji ljubi, koji je za nas i s nama. Isus svo­jim učenicima nije govorio o Bogu, već im je govorio o tome što Otac čini za njih. Mi o Bogu teško možemo govoriti. O Bogu se vjerodostojno može govoriti samo ako govorimo s njime. Bog je uvijek »naš Bog«, kojemu du­gujemo zahvalnost za sve.

Kada je govorio o Duhu Svetom, tada je Isus ponovno naglasio što za nas čini treća božanska osoba. Isus je Duhu Svetom povjerio tri stvari. Naj­prije to da nas uvede u potpunu istinu; drugo, da nam objavi budućnost; treće, da proslavi Isusa.

Prvo djelo Duha Svetoga je da nas uvede u potpunu istinu. Svaki čo­vjek žudi za tim da upozna samog sebe, da upozna druge i da poznaje istinu. Na sudu upozoravaju svjedoka da govori istinu i to potpunu istinu. Poluistina zavede. Kada je riječ o našoj vjeri, onda potpunu istinu sažima Vjerovanje. Tri velike istine sačinjavaju ovu potpunu istinu: Bog je dobar, Bog nas voli i Bog nas očekuje u nebu.

Duh Sveti nam objavljuje budućnost. Danas je svijet pun vidovnjaka. Pod ovom riječi ne podrazumijevamo samo šarlatane, već i takozvana znanstvena predviđanja putem statističkih obrada i drugih metoda. Ljudi su lakovjerni, često svoj život upravljaju prema ovim predviđanjima. Ali budućnost se nikada ne može bez ostatka predvidjeti, jer život nije rezultat slučajnosti, već je to međudjelovanje Božje providnosti i ljudske slobode. U Bibliji proroci su bili »prognozeri budućnosti«, ali ne u smislu predvi­đanja budućih događaja, već su upozoravali narod na posljedice njihovog ponašanja. Ako napuste Božje zakone i slijede idole, tada će ih stići kazna, izgnanstvo i gladovanje. I danas mnogi žive tako kao da njihovo pona­šanje neće imati posljedica. Mudar je onaj čovjek, koji se na poticaj Duha Svetog ponaša i djeluje tako da istovremeno vodi računa o kratkoročnim i dugoročnim posljedicama svojeg ponašanja i odluka.

Duh Sveti proslavlja Isusa. Proslaviti ovdje znači učiniti ga poznatim. Učenici su dobili poslanje po cijelom svijetu pronositi ime Isusovo, da sva­kog čovjeka krste u ime Isusovo, da u ime Isusovo opraštaju grijehe. Sla­va Isusovog imena i danas se nastavlja. Istina, mnogi kaljaju ime Isusovo kada se rugaju u filmovima i karikaturama, ali to su činili njegovi nepri­jatelji još za vrijeme njegovog zemaljskog života. Sve to ništa ne umanjuje slavu imena Isusova. Naš je zadatak i poslanje živjeti kao dobri kršćani da se ne kalja sveto ime Isusovo.

Na prvi pogled može se činiti da smo govorili uglavnom o Duhu Sve­tom i Isusu, a jedva smo spomenuli Oca. I Isus je tako postupio, kako to u nedjeljnom evanđelju čitamo. Ali na kraju, jednom jedinom rečenicom je dopunio svoj oproštajni govor, kada je odlučno izjavio da su Otac i on jedno.

Na nedjelju Presvetog Trojstva i mi se sjećamo što je sve za nas učinio naš Bog. Otac, koji nas uvijek nježno ljubi, koji nas je pozvao u život, po­slao svog jedinog Sina, da se nitko ne izgubi od onih koji vjeruju u njega; Isus je pak poslao Duha Svetoga da nas sretno dovede kući do Oca. To je naš Bog: blagoslovljeni, trojedini Bog koji se uvijek brine za nas: Otac, Sin i Duh Sveti!

Župni listić br. 18 - 4. vazmena nedjelja - godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni listić u PDF formatu.

ČETIRI DARA DOBROG PASTIRA

Evanđelje:  Iv 10,27-30

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:

»Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo.«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Dj 13,14. 43-52; Otk 7,9. 14b-17


Prvo čitanje na četvrtu uskrsnu nedjelju završava s dramatičnom sce­nom: Pavao i Barnaba ranije su naviještali evanđelje Židovima, ali kako su ovi otklonili Božju riječ, dva apostola s evanđeoskom radosnom viješću obratili su se poganima, koji su je s velikom radošću prihvatili. Do­bro je povremeno posvijestiti da smo milošću Božjom vjernici, a ne svojom voljom ili krepošću.

U drugom čitanju u Knjizi Otkrivenja sveti Ivan prikazuje proslavlje­nog Isusa kao jaganjca, ali koji je ujedno i pastir jer svoje stado vodi na pašnjake i do izvora žive vode. Bog uvijek želi naše dobro i uvijek nam daje više nego što mi možemo zamisliti.

U evanđelju čujemo nastavak prispodobe o Dobrom pastiru, u kojoj nam Isus govori o tome što čini za svoje stado: stado sluša Isusovu riječ, Isus ih poznaje i oni ga slijede, daje im vječni život, ne izgube se nikada, nitko ih ne može oteti iz njegovih ruku jer ih je sam Otac dao njemu.

Najprije, dakle, saznajemo da Isus govori svom stadu. To možemo zaključiti jer ovce slušaju Isusove riječi, dakle, Isus im govori. Sredinom prošlog stoljeća, jedan glasoviti teolog je napisao knjigu s ovim naslovom: »Šutljivi Bog«. Doista postoje trenuci, događaji u životu i u povijesti, kada nam se čini kao da Bog šuti. Mnogo puta smo čuli optužbu: zašto je Bog šutio u Auschwitzu i u drugim koncentracijskim logorima? Ali naš Bog je takav Bog koji i govori. Sveti Pavao je rekao da je Bog na mnogo načina i mnogo puta govorio ljudima, ali u zadnje vrijeme govorio nam je preko svog Sina. Zbog toga je jedan drugi teolog napisao knjigu s naslovom: »Slušatelji Riječi«, koji nas upućuje da je bit naše vjere da Bog govori čo­vjeku, a mi slušamo ono što nam Bog govori. Kamen temeljac naše vjere je istina da je spasenje Božja inicijativa, odnosno da se Bog obratio čovjeku. Bog je tako volio čovjeka, da je svog jedinorođenog Sina poslao u svijet, da nitko ne propadne. Kršćanin je takav čovjek koji i usred svjetske vre­ve prepoznaje Božju riječ.

Nadalje, saznajemo da Isus poznaje svoje stado. Uvijek se veselimo kada nas netko koga dugo nismo vidjeli prepozna u mnoštvu i kada nas pozove po imenu. Bog nas na taj način poznaje. Već u Starom zavjetu čita­mo, kada je Bog Mojsiju povjerio poslanje da izvede narod iz egipatskog ropstva, tada je to obrazložio kako poznaje patnju naroda. Bog i nas po­znaje, prepoznaje nas u mnoštvu, poziva nas po imenu i s brižnom ljubavi prati svaki dan našeg života. Drugi kamen temeljac naše vjere je istina da je Bog stalno prisutan, kako je Isus to obećao u trenutku svog uzašašća: »Ja sam sa Vama u sve dane do svršetka svijeta.« Kršćanin je takav čovjek koji zna da hoda u prisutnosti Božjoj i onda kada se čini da je oko njega sve sama tama, kako to kazuje 23. psalam, koji veliča Dobrog pastira,: »Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.«

Nadalje saznajemo da Isus daje vječni život svojem stadu. Ovce se ne mogu izgubiti nikada jer ih je Otac dao Isusu. Treći kamen temeljac naše vjere je istina da smo krštenjem i mi postali posvojena djeca Očeva, koji nas očekuje u vječnom blaženstvu. Kršćanin je takav čovjek koji dane svog ovozemaljskog života živi pogledom uprtim u nebo.

I konačno saznajemo da Isus obećava sigurnost svojem stadu, od­nosno, nitko ih ne može oteti iz njegovih ruku. Svetog Pavla je sasvim ponijela ova misao, kada ushićeno kliče: »Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?« I iz njegovog odgovora vidi se njegova velika vjera: »nitko i ništa ne može nas rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Isusu Kristu, našem Gospodinu« (Rim 8,35-39). Četvrti kamen temeljac našeg kršćanstva je istina da Crkvi Isusovoj ni vrata paklena ne mogu naškoditi. Kršćanin je takav čovjek koji zna da je snaga Božja veća od svake tjelesne ili duševne patnje, koji nepokolebljivo svjedoči da je Božja dobrota veća od ljudske zlobe. Isus, Dobri pastir i nama pruža svoje darove: poznaje nas, voli nas, čuva nas i čeka nas u nebeskoj domovini.

Župni listić br. 22 - DUHOVI- godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni listić u PDF formatu.

BOJE PRISUTNOSTI DUHA SVETOGA

Evanđelje:  Iv 14,15-16.23b-26

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34; Rim 8,8-17


Danas je svetkovina Duha Svetoga. Duh Sveti je treća božanska osoba o kojoj najmanje govorimo, a njegova je uloga neizmjerna. On je pokretač svega - Posvetitelj. Njegovom snagom, kad je na današnji dan sišao nad apostole, rođena je Crkva. Kako je bilo moguće da od šačice preplašenih apostola nastane zajednica vjernika koja živi već skoro dvije tisuće godina? Upravo snagom Duha Božjega kojeg su oni primili. Zahvaćeni Duhom Božjim izlaze iz svojeg skloništa i svjedoče za Isusa uskrsnulog. Svjedoče pred onima koji su ih mogli zatvoriti, koji su ih mogli čak i pogubiti. Ali oni se više ničega ne boje. Govore različitim jezicima, tako da su ih svi ljudi mogli razumjeti. Svi su se u čudu pitali odakle tim priprostim ribarima tolika hrabrost, tolika mudrost i toliko znanje. A i svi koji su prihvatili kršćanstvo, koji su se krstili Duhom Svetim, primali su nevjerojatnu snagu. Iako je tada bilo opasno po život svjedočiti za Isusa Krista, oni se nisu ničega bojali. I upravo zato počeci naše Crkve obilježeni su tolikim mučenicima. Duh Sveti nije samo ustanovio prvu Crkvu, bio s prvim kršćanima i onda napustio našu zemlju. Ne, Duh Sveti djeluje i danas. On je i danas i te kako prisutan među nama. Svi smo mi primili silu Duha Svetoga u času našeg krštenja, a na poseban način u sakramentu svete Potvrde. Samo, drugo je pitanje koliko mi dopuštamo da taj Duh Sveti djeluje u nama i među nama?  Svi smo mi pozvani na svetost. A svet je onaj koji dopušta da Duh Božji djeluje u njemu i preko njega. Takav čovjek će se uvijek truditi da bude što bolji, Bogu što bliži. A jesmo li mi takvi? Dopuštamo li mi Duhu Svetom da nas vodi? Mi možda da, ali gdje su tolike generacije naših potvrđenika koje su ovih zadnjih godina primile pečat dara Duha Svetoga u svetoj Potvrdi?  Moramo, nažalost, ustvrditi da mnogi od njih ne dopuštaju Božjem Duhu da djeluje u njima.  Molimo se stoga danas za sve one koji su primili snagu Duha Svetoga, da dopuste da ih taj Duh vodi, da dopuste da taj Duh u njima djeluje. Samo na taj način će naša župna zajednica živjeti i rasti, a naš će kršćanski život donositi velike plodove - plodove radosti, sreće, ljubavi i mira. 

Župni listić br. 17 - 3. vazmena nedjelja - godina C

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

BOG NAS PRATI I U NAŠOJ SIVOJ SVAGDAŠNJICI

Evanđelje:  Iv 21,1-19

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Dj 5,27b-32.40b-41; Otk 5,11-14


Prvo čitanje na treću uskrsnu nedjelju je tekst iz Djela apostolskih iz kojeg saznajemo da se apostoli nisu uplašili od prijetnji velikih sveće­nika, već su hrabro posvjedočili vjeroispovijest svakog vjernika: »Treba se više pokoravati Bogu nego ljudima.«

Drugo čitanje je odlomak iz Knjige Otkrivenja u kojemu sveti Ivan dijeli s nama svoje viđenje o proslavljenom Jaganjcu. I mi zajedno s nebeskim anđelima nepokolebljivo priznajemo da sva vlast i sila pripada uskrslom i proslavljenom Isusu.

U evanđelju sveti Ivan nam detaljno govori kako se uskrsli Isus ukazao učenicima kod Tiberijadskog jezera. U ovoj evanđeoskoj sceni pronalazi­mo više zanimljivih činjenica.

Najprije saznajemo da je nekolicina apostola otišla u ribolov. Inicijativa je došla od Šimuna Petra, ostali su mu se priključili. Na prvi pogled, može nam se učiniti čudnim da u danima poslije Uskrsnuća, umjesto da rado­sno prenose vijest o najvećem događaju u povijesti, tj. da je Isus uskrsnuo, apostoli su, kao da se ništa nije dogodilo, nastavili svakodnevni posao. Ali, evanđelist ovu okolnost zasigurno nije zabilježio slučajno. Kršćanstvo, na­ime, nije (samo) vjera blagdana, već i vjera svakodnevnice, naših radnih dana. Najznačajniji, temeljni događaji naše vjere odvijali su se u tišini, bez svjedoka, obavijeni u sivu svagdašnjicu: Isusovo rođenje dogodilo se u noći u tišini, uskrsnuće u zoru, bez svjedoka. Vjerojatno će i njegov drugi dolazak, kako je sam najavio, biti takav da će se pojaviti neočekivano.

Pozitivna poruka tihog, gotovo idiličnog prizora na jezeru je da je naš Bog — Bog također naše svakodnevnice, prisutan u tijeku našeg rada, u našim na­porima, uspjesima ali i neuspjesima, u radostima ali i u našoj tuzi.

Zatim saznajemo da ovo nije bilo prvo Isusovo ukazanje učenicima nakon uskrsnuća. Evanđelist naglašeno napominje, da se Isus ponovno ukazao svojim učenicima, ovaj puta kod Tiberijadskog jezera. Kada je svanulo, Isus je stajao na obali, ali ga učenici nisu prepoznali. Zašto ga nisu prepoznali? Možemo zamisliti dvije mogućnosti: jedno objašnjenje bi moglo biti da se Isus svakom prilikom pojavio u drukčijem liku, a drugo objašnjenje bi moglo biti da učenici Isusa nisu zamišljali takvim kakav im se baš ukazao i zato ga nisu prepoznali. Ova dva objašnjenja se ne isklju­čuju. Isus se stvarno pojavljivao u različitim likovima, a učenici su uvijek očekivali istog. Možda im je Isus želio poručiti da o njemu ne stvaraju unaprijed određenu, krutu sliku.

Treća stvar na koju možemo obratiti pažnju je Isusova brižna dobrota. Bez obzira na to što jadan Petar i drugovi ponovno nisu ulovili ništa, Isus ih je dočekao s doručkom. Majka i supruga tako dočekuju svojeg sina ili supruga pri povratku s posla. Dobro je znati da kršćanstvo nije samo vjera molitava, odricanja i nošenje križa, već i vjera bratske zajednice, gdje za­hvaljujući Božjoj dobroti možemo podijeliti radost zajedničkog stola.

Konačno, evanđelist govori o ispovijesti vjere apostola Petra, što mo­žemo nazvati i njegovom ispovijedi. Isus je tri puta pitao Petra voli li ga, i Petar je tri puta odgovorio potvrdno. Isus mu je oprostio trostruko zatajenje, prihvatio ga je u svoju ljubav i povjerio mu Crkvu. Isto se to događa u svakoj svetoj ispovijedi: priznajemo našu ljubav prema Bogu, a on putem sakramentalnog odrješenja ponovno nas prihvaća u svoju ljubav, koja zna­či i poslanje da svojim životom i riječima svjedočimo o ovoj ljubavi. Ako s jedne strane kažemo da je kršćanstvo vjera svakodnevnice, s druge strane moramo reći i to da kršćanstvo nije samo osobna, privatna stvar, već je uvijek poslanje i svjedočenje prema drugima, što znači da naša vjera uvi­jek nosi sa sobom i odgovornost za primljene milosti.

Župni listić br. 21 - 7. vazmena nedjelja - godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni listić u PDF formatu.

IME BOŽJE

Evanđelje:  Iv 17,20-26

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.

Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Dj 7,55-60; Otk 22,12-14.16-17.20


Za prvo čitanje na sedmu nedjelju po Uskrsu uzet je dio iz Djela apo­stolskih, iz kojeg dobivamo dramatsku sliku o mučeništvu svetog Stjepana. Vrhunac ovog opisa je vjeroispovijest svetog Stjepana da vidi otvoreni raj, a pored Boga Oca Isusa, Božjeg jedinorođenog Sina. To je i našoj vjeri temeljni oslonac.

U drugom čitanju slušamo iz Knjige Otkrivenja o viđenju svetog Iva­na, po kojemu Janje, to jest uskrsli Isus, s jedne strane očekuje povratak onih koji su vjerovali u njega, a s druge strane vjernici očekuju povratak Isusov. Ova uzajamna ljubav je pokretačka snaga i naše vjere: podignemo pogled na slavu raja da bismo stekli snagu za podnošenje poteškoća pri ovozemaljskim lutanjima.

U evanđelju čitamo dio iz Isusove velikosvećeničke molitve, u kojoj moli da njegovi učenici budu jedno. Isusova molitva je i naša snaga, da budemo dobri kršćani. Ali što zapravo znači biti dobar kršćanin? Na ovo pitanje može se odgovoriti na mnogo načina, potražimo jedan odgovor na osnovu današnjeg evanđelja. Odgovor nam daje sam Isus na način da moli od nebeskog Oca da njegovi učenici mogu upoznati Boga kao Oca: »Oče, upoznat ću ih s tvojim imenom.« Kršćanin je dakle onaj tko poznaje ime Božje, tko Boga poznaje kao svog Oca i tako ga i zove.

Kršćanin je onaj tko poznaje Božje ime. Gdje je tu novost? Može se netko zapitati, jer su u svakom vremenu ljudi imali neku predodžbu o tome tko je Bog i da mu se treba klanjati. To je doista tako, ali ovi ljudi nisu poznavali pravo ime Božje.

I danas postoje ljudi koji ne poznaju pravo ime Božje. Postoje ljudi koji hule Božje ime. Nažalost, ovi ljudi nisu svjesni što zapravo čine. Jer kada bi znali da im je Bog najveći dobročinitelj, i da je sve što posjeduju, dar od Boga, onda ne bi hulili, već bi blagoslivljali njegovo sveto ime.

I danas postoje ljudi koji traže Boga. Traže smisao svog života, osnovu svojeg postojanja, traže onu najveću vrijednost zbog koje se isplati živjeti, ako treba i umrijeti. Ovi ljudi, ako ne svjesno, ali traže Boga, traže njego­vo ime.

I danas postoje takvi koji vjeruju da poznaju Božje ime, ali žive u za­bludi. Iznenađujuće je s koliko su imena ljudi nazivali Boga. Bilo je onih koji su obožavali sunce, bilo je onih koji su kleknuli pred idolima, danas postoje takvi koji pred znanošću sagnu glavu. Svi ovi su zapravo idoli, čija imena pišemo malim slovima, jer su bogovi, a ne Bog.

Bog ima samo jedno ime, i to ime ljubomorno je čuvao, nije objavio ni svojem izabranom narodu. Oni su ga nazivali »Bog naših otaca, Bog Abrahama i Izaka«, a počevši od Mojsija kao »Ja sam koji jesam«. Ljudski um nije u stanju otkriti Božje ime, to je trebao sam Bog objaviti. Isus je točno to učinio. Pravo ime Boga je: Otac.

Prije Isusa nitko tako nije se usudio zvati Boga. To bi bilo huljenje Boga, kako su to farizeji jasno dali do znanja Isusu. Jer tvrditi da je Bog naš Otac, znači i to da smo mi njegova djeca. To bi dalje značilo da je njegova ljubav prema nama bezuvjetna. Ne voli nas zato što smo dobri, već se trudimo biti dobri, jer znamo da nas Bog ljubi.

Vrativši se na naše ishodišno pitanje, tko je kršćanin, odgovor daje ovo današnje Evanđelje. Kršćanin je onaj tko poznaje Božje ime. Dopustimo da nas ova istina, odnosno da je Bog naš Otac, ponese i da nam ugrije srce i dušu.

Župni listić br. 16 - Nedjelja Božjeg milosrđa - godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni listić u PDF formatu.

BOŽJE MILOSRĐE I DANAS SE PROTEŽE NA CIJELI SVIJET

Evanđelje:  Iv 20,19-31

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Dj 5,12-16; Otk 1,9-11a.l2-13.17-19


Druga nedjelja po Uskrsu, nedjelja je božanskog milosrđa. Ranije ovu nedjelju poznavali smo kao »bijelu nedjelju« obzirom da su u ranoj Crkvi na taj dan novokrštenici odlagali bijele haljine. Ali nije važno ime već sadržaj. Svaka nedjelja je u stvari »bijela nedjelja«, jer nas podsjeća na dostojanstvo našeg kršćanstva, i svaka nedjelja je »nedjelja Božjeg mi­losrđa« jer svjedoči o Božjoj ljubavi. Nedjelja Božjeg milosrđa blagdan je novijeg datuma. Papa Ivan Pavao II. u Rimu je 30. travnja 2000. proglasio svetom sestru Faustinu Kowalsku i tom prilikom je cijelom svijetu obja­vio blagdan Božjeg milosrđa. Sveta Sestra Faustina je u privatnoj objavi, od samog Gospodina Isusa dobila nalog da prva nedjelja po Uskrsu bude blagdan Božjeg milosrđa. Milosrđe je spremnost da s osobom koja pati stupimo u jedinstvo. Takva je bila i takva je i danas Isusova ljubav prema nama.

Za prvo čitanje uzet je dio iz Djela apostolskih u kojemu slušamo o djelovanju apostola u Jeruzalemu i saznajemo da je narod veoma cijenio prve učenike. Svaki kršćanin treba živjeti tako da zasluži poštovanje ljudi.

Drugo čitanje je dio uzet iz Knjige Otkrivenja u kojemu apostol Ivan opisuje svoje nebesko viđenje o živom Kristu. Isus i danas živi i vodi svoju Crkvu.

U evanđelju sveti Ivan nam govori o prvom Isusovom ukazanju učeni­cima. Prve riječi Isusove, upućene svojim učenicima koji su se zbog straha zaključali, bile su riječi mira. To je srca učenika ispunilo radošću. Toma, međutim, nije bio među njima. Ali je Isus sigurno mislio i na njega, samo Toma to nije znao jer su mu dušu mučile sumnje, a u srcu nije imao mira. U ovoj evanđeoskoj sceni možemo zapaziti više značajnih okolnosti.

Možemo prije svega uočiti da je inicijativa bila Isusova. Učenici su u strahu zaključali vrata. Isus bi uzalud kucao, vjerojatno ga ne bi pustili unutra. Ali je Isus ušao i kroz zaključana vrata. I to je bio znak uskrsnuća: između njega i od njega ljubljenih ne postoje ograde, zaključana vrata, izolirane samice, gdje bi njegove vjernike u tijeku stoljeća, ali još i danas zatvorili da bi ih na taj način zastrašivali. Isus ih je međutim i tamo prona­šao, utješio ih je i dao im snage, kako to svjedoči život svetaca.

Isus je, međutim, dao i jedan drugi znak svojim ustrašenim učenicima: pokazao im je svoje ruke i svoj bok. Na koncu, kao da ni time nije bio zado­voljan, samo da ulije hrabrosti u njih, predao im je Duha Svetoga. Poslije osam dana na sceni se pojavio i Toma. I on je primio znakove uskrsnuća. Konačno evanđelist primjećuje da je Isus pred svojim učenicima pokazao još mnoge čudesne znakove, sve to samo da povjeruju, a s njima zajedno i mi da je Isus Mesija, Sin Božji, da posredstvom vjere to postane naš život. Isus je i danas takav: traži nas, hrabri nas, pokazuje znakove, samo da bismo povjerovali u njega. I danas poklanja Duha Svetoga, kada u svetoj ispovjedi oprašta naše grijehe.

Zatim možemo primijetiti da u nedjeljnom evanđelju dolaze do izra­žaja tri temeljna općenita ljudska duhovna stanja: strah, sumnja i spoznaja grijeha. Učenici su se bojali, Toma je sumnjao, svi su se osjećali grješnicima. Na ta temeljna ljudska, duševna stanja odgovara Isus: daje mir svojim zastrašenim učenicima, sigurnost vjere sumnjičavom Tomi, a oproštenje grijeha svima. Isus je i danas takav, jer i danas nas ta ista stanja muče: bo­jimo se, sumnjamo i muči nas svijest o vlastitoj grešnosti.

Čega se danas bojimo? Bolesti, smrti, nesreće, siromaštva. Isus nam govori isto što i svojim učenicima: »Mir vama.«

U što danas sumnjamo? U dobrotu, ljubav, vjernost, u dobru volju lju­di. Isus govori i nama isto što i Tomi: »Vjeruj i ne budu nevjernik.«

Što nas danas muči? Spoznaja o grijehu: imamo mnogo pogrešaka, gri­jeha, mnogi uvrijede nas, a i mi uvrijedimo druge. Isus nam govori isto što je rekao i svojim prvim učenicima: »U Duhu Svetom oprošteni su vam grijesi.«

Nedjelja Božjeg milosrđa podsjeća nas da Bog poznaje naše najtajnije strahove, brige i duševne muke, i stoga mu možemo mirno povjeriti svoj život.

Župni listić br. 20 - 6. vazmena nedjelja - godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni listić u PDF formatu.

TRI VELIKA BLAGA ČOVJEKA VJERNIKA

Evanđelje:  Iv 14,23-29

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Dj 15,1-2.22-29; Otk 21,10-14.22-23;


U prvom čitanju na šestu uskrsnu nedjelju iz Djela apostolskih čuje­mo umirujuće riječi da naša kršćanska vjera nije teret, već radosna zahvala zbog Božje ljubavi. Apostoli su ohrabrivali svoje vjernike: »Duh Sveti i mi odlučili smo ne stavljati na vas nikakva drugog tereta, osim ovih potrebnih stvari...« Uvijek nanovo potrebno je sjetiti se istine da naša vjera oslobađa, a ne guši.

Za drugo čitanje uzet je odlomak iz Knjige Otkrivenja u kojemu sveti Ivan podjeljuje s nama svoje viđenje o nebeskom Jeruzalemu. Iz ovog čita­nja odzvanja glas ljubavi, blaženstva i mira koji je svima nama potreban i kojemu stalno žudimo.

U evanđelju Isus uvjerava svoje učenike u tri stvari, koji već naslućuju da će uskoro nastupiti bolni rastanak od ljubljenog Učitelja. Isus ih njež­nim riječima hrabri i tješi, poklanjajući im tri dragocjenosti, tri blaga kao zalog svoje trajne ljubavi. Isus ih prije svega uvjerava kako ih Otac voli. Zatim im obećava Tješitelja Duha Svetoga, koji će ih podsjetiti na sve što im je on rekao dok je boravio među njima. I kao treće, Isus im daruje svoj mir. Ova tri poklona i naša su blaga.

Možemo promisliti prije svega o tome da je ovdje riječ o jednoj veličan­stvenoj objavi: Isus je objavio Trojedinog Boga koji je Otac, Sin i Duh Sveti. To, međutim, nije samo teoretska istina, već je nositelj našeg duhovnog ži­vota, utemeljitelj našeg ljudskog dostojanstva, oslonac našeg svakodnev­nog života. Promotrimo pobliže ove oslonce.

Najprije, kršćanin je čovjek koji zna da ga Otac voli. Psihologija nas uči da je najbolnije iskustvo svakog djeteta ako misli da ga roditelji ne vole, jer nisu željeli da se rodi ili jer su željeli sina umjesto kćeri. U Božjem svijetu nema »neželjenog« djeteta. Bog je svakoga u ljubavi zamislio, stvorio i pozvao u život. Sve što jesmo, nije plod slučajnosti, već je plod velike Božje ljubavi. Zbog toga kršćanin smije prihvatiti samog sebe, povjeriti svoj život Bogu i slijediti svoj životni put, kamo god ga taj put vodio. Prvo naše blago je bezuvjetna ljubav Očeva koju nam nitko ne može oduzeti.

Nadalje, kršćanin je takav čovjek koji zna da je unatoč svim poteško­ćama života, s njime Duh Sveti koji tješi, snaži, hrabri. Psihologija nas uči da je svakom čovjeku potreban netko s kim može podijeliti svoju radost i tugu, kojemu može povjeriti svoje tajne, na kojega se može osloniti ako se spotakne, koji će ga podići ako padne, koji će ga poticati i hrabriti ako se umori. U svakodnevnom životu taj netko su ili naši roditelji ili naš prijatelj ili bračni drug. Ali na životnom putu, međutim, ovaj »netko« je Duh Sveti, koji potiho, ostajući u pozadini, sigurnom rukom bdije nad nama. Sjetimo ga se s ljubavlju i zahvalnošću. Snažna prisutnost Duha Svetog naše je drugo blago, koju nam nitko ne može oduzeti.

I konačno, kršćanin je takav čovjek koji zna da ga Isusov mir prati tije­kom životnog puta. Psihologija nas uči da je svaki čovjek opterećen stra­hovima, brigama, strepnjama i da je svakome potreban netko koji će smi­renom rukom pogladiti njegovo uzavrelo čelo, koji će riječima ohrabrenja uliti u njega novu duhovnu snagu, koji će svojim smiješkom razveseliti njegovo snuždeno srce. Isus je onaj Netko koji nam sve to daje. Isusov mir je treće naše blago, koje nam nitko ne može oduzeti.

Župni listić br. 15 - USKRS- godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni listić u PDF formatu.

ZNACI USKRSA

 Evanđelje:  Iv 20,1-9

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.


 Ostala čitanja: Dj 10,34a.37- 43; Kol 3,1- 4


U prvom čitanju na uskrsnu nedjelju slušamo o hrabrom svjedočenju svetog Petra o uskrslom Isusu. Petar je bio slab do te mjere da se odrekao Isusa, Petar je bio kukavica do te mjere da se u strahu od Židova zaključao; ali Petar je bio ponizan i poslušan do te mjere da je prihvatio njemu povjereno poslanje da naviješta narodu i javno pred njima svjedoči da je Isus onaj koga je Bog postavio za suca živih i mrtvih. To je poslanje svakog kršćanskog vjernika.

U drugom čitanju sveti Pavao u Poslanici Kološanima govori o novom životu vjernika koji su umrli s Kristom, ali su i uskrsnuli s njime, zato se već njihov život smješta u novoj perspektivi vječnosti. I nas ova vjera na­dahnjuje i hrabri.

Evanđelje na uskrsnu nedjelju nam prikazuje susret Marije iz Magdale s uskrslim Isusom, zatim čujemo o Petru i Ivanu koji su bez daha otrčali do groba. Oni su prvi svjedoci uskrsnuća. O njima saznajemo mnogo lijepih stvari, na primjer da je Marija iz Magdale ustrajno tražila Isusa, a Petar i Ivan bez oklijevanja su krenuli do groba da se svojim očima uvjere o tome što im je Marija iz Magdale rekla. Ipak, nisu oni pravi protagonisti u ovom evanđeoskom događaju, već je to uskrsli Isus. Premda ovaj događaj uskrsnuća nije imao svjedoka, uskrsli Isus je posuo znacima put onih koji su krenuli u potragu za njim. Ostavio je za sobom prazan grob da iz toga iščitaju poruku da on nije mrtav, već da je živ; ostavio je presavijene plahte da iz toga zaključe da njegovo tijelo nisu ukrali, već da je on sam iskoračio iz zatvorenog groba; prerušio se u vrtlara u blizini Marije iz Magdale, da iz njegovog glasa iščita onu sretnu poruku da Isus misli na nju i da ju poi­mence poznaje. Zatim saznat ćemo i to da se kao stranac priključio dvojici učenika iz Emausa da mu povjere svoje brige i da shvate da će Isus nasta­viti slijediti ih na životnom putu.

Isus se i danas tako ponaša. Cijeli svijet, ali i naš život, pun je sitnih znakova njegove prisutnosti, samo ih trebamo primijetiti. A za to su nam potrebne iste one kreposti koje možemo vidjeti kod onih koji su se prvi susreli s uskrslim Isusom: ustrajna potraga Marije iz Magdale, spremnost Petra i Ivana da provjere vijest, to jest da odu do groba, zatim Ivanova spo­sobnost logičkog zaključivanja, pomoću kojega je bio sposoban na osnovu presavijene plahte spoznati da je Isus uskrsnuo. Možemo nastaviti s raz­mišljanjem i prisjetiti se dvojice učenika iz Emausa, koji su putem razgova­rali o Isusu, odnosno da im je srce i duša žudila za Isusom. I nas molitvena sabranost sve više približava Bogu.

Skrenimo svoju pozornost, međutim, i na ona ponašanja koja bi mogla stajati na putu prepoznavanja Boga u svijetu i u našem životu.

Marija iz Magdale nije rano ujutro išla do groba zato da se susretne sa uskrslim, već da oplakuje mrtvaca. O tome sama svjedoči, kada kaže da su Isusovo tijelo odnijeli iz groba, a ne kaže da je Gospodin uskrsnuo, iako je Isus to više puta unaprijed rekao. Onaj tko u životu gleda samo tragedije, taj ne može vidjeti živog Isusa.

Možemo misliti na dva učenika iz Emausa, koji su bježali iz Jeruzale­ma, iz grada tragedija, kako bi u svom malom selu ponovo našli mir duše. Ali ujedno bježali su i od križa: tko bježi od križa, taj ne može naći Isusa.

Učenici su se u svom strahu zaključali: tko živi u strahu, taj ne može vidjeti živog Isusa. Toma je tvrdoglavo otklonio svjedočanstvo svojih dru­gova kada su ovi oduševljeno ponavljali da su vidjeli Gospodina. Tko se odvoji od ljudi, neće pronaći živog Isusa.

Ni mi nismo oslobođeni od iskušenja da Isusa ili prevedeno na jezik svakodnevice: svoju sreću tražimo u krivom smjeru, na neprikladnom mjestu, isključivo u dobrom zdravlju ili materijalnom blagostanju, a ne u Božjoj svetoj volji.

Radosna vijest uskrsnog evanđelja je da ako netko iskreno traži Boga, sasvim sigurno će ga i naći, jer poput uskrslog Isusa i Bog je posuo svijet nebrojenim znacima svoje prisutnosti.

Župni listić br. 19 - 5. vazmena nedjelja - godina C

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Župni listić u PDF formatu.

ISUS UČITELJ LJUBAVI

Evanđelje:  Iv 13,31-33a.34-35   

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Dj 14,21-27; Otk 21,1-5a


Prvo čitanje na petu uskrsnu nedjelju lijepi je opis iz Djela apostolskih iz kojeg saznajemo da su Pavao i Barnaba »utvrđivali duše učenika i opominjali ih na ustrajnost u vjeri, učeći ih da nam treba kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje.« S jedne strane i nama je potrebno ohrabrenje, a s druge strane moramo i na to misliti da drugi očekuju od nas ohrabrenja.

U drugom čitanju odlomak je uzet iz Knjige Otkrivenja, u kojemu sveti Ivan dijeli s nama svoje izvanredno viđenje o novom nebu i o novoj zemlji. Ali on ne govori o drugom svijetu, već o Božjem stanu među ljudi­ma. Dobro je znati da se Božji svijet i naš svijet stapaju na svim područjima života.

U evanđelju Isus proglašava novu zapovijed: »ljubite jedan drugoga!« U ovom kratkom evanđeoskom odsjeku možemo usmjeriti pažnju na više zanimljivih pojedinosti. Isus je ovom prilikom svoje apostole nazvao »si­novima« (»Sinci, još sam malo s vama!«). To upućuje na to da se Isus po­stavio u ulogu roditelja. Svoje učenike on je nazivao slugama (»više vas ne nazivam svojim slugama« ili kada im je rekao da se smatraju »beskorisnim slugama«), zatim djecom, učenicima, prijateljima. Sada ih je nazvao svojim sinovima. To sugerira da sada više nisu mala djeca, već odrasli ljudi, ko­jima se može povjeriti odgovorna zadaća. I doista, zapovijed ljubavi nije molba, ni preporuka, nije ni apel, već zapovijed: »Dajem vam novu za­povijed!« Isus nam se i danas obraća kao onaj koji ima vlast zapovijedati. Kršćanstvo nije klub dobrovoljaca, već je to Crkva učenika odabranih od Isusa u kojoj ima i dužnosti, koje su, međutim, u stanju izvršiti samo odra­sli ljudi.

Nadalje, saznajemo da je Isusova ljubav uzor za kršćansku ljubav: »Kako sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedan drugoga«. Kakva je bila Isusova ljubav? Možemo tu ljubav izraziti u tri slike: Isusova ljubav bila je očinska, majčinska i bratska ljubav.

Isus je svoje učenike ljubio čvrstom, očinskom ljubavi, onako kako oče­vi ljube svoju djecu. Isus nije bio slab prema pogreškama svojih učenika. Petra je nazvao sotonom kada ga je ovaj htio odvratiti od muke; dvojici Zebedejevih sinova rekao je u oči da ne znaju što traže od njega kada su se natjecali za prva mjesta u nepostojećem ovozemaljskom Kraljevstvu Bož­jem; apostola Tomu je prekorio jer nije vjerovao onima koji su ga vidjeli poslije uskrsnuća; dvojicu učenika iz Emausa nazvao je bezumnima jer nisu bili voljni promišljati događaje velikog tjedna u duhu Pisama. Isus je odgajao svoje učenike, naučio ih je molitvi, protumačio im je Riječ Božju koja se odnosi na njega, dao im je upute kada ih je poslao na njihov prvi apostolski put. Isusova ljubav je i danas takva: muška, očinska: upozorava i nas, usmjeruje, odgaja.

Isus je ljubio svoje učenike i nježnom, zaštitničkom ljubavi, kao što majke ljube svoju djecu. Branio ih je kada su ih zločesti farizeji napadali jer nisu postili i nisu poštovali običaje predaka; pozvao ih je na usamljeno mjesto da se odmore, jer je vidio da su bili umorni; ljubazno ih je nazvao svojom dječicom u idiličnom raspoloženju posljednje večere; čak je i u tre­nucima svog uhićenja mislio na njih i štitio ih je, pozivajući vojnike da puste njegove da slobodno odu. Poslije uskrsnuća ljubazno ih je očekivao s doručkom na obali jezera kada tijekom noćnih napora nisu ništa ulovili. Isus i nas ljubi na taj način: nježno, majčinski, zaštitnički.

Isus je volio svoje učenike, ljubaznom, prijateljskom ljubavi. Rekao im je da ih od sada neće nazivati svojim slugama, već svojim prijateljima, ko­jima je otkrio tajne svog srca; mirno je spavao u njihovoj barci, kada su ovi isplovili u duboko more jer se pouzdao u njih, kao što se pouzdajemo u dobre prijatelje; otišao je s njima i na svadbu u Kanu. Prihvatio je svoje učenike onakvima kakvi su bili, zajedno s dobrim osobinama, vrlinama ali i s manama. Isus i nas tako voli, ljubaznom, prijateljskom ljubavi.

Isus nam je, međutim, rekao i to da i mi trebamo tako ljubiti jedni druge. I naša ljubav treba biti označena znacima očinske ljubavi, što znači da možemo slobodno upozoriti drugoga ako skrene s pravog puta, ali i to da znamo stati uz drugoga i pomagati ga u njegovom traženju, poslu, na­poru. I naša ljubav mora sadržavati majčinsko obilježje koje nas potiče da čuvamo drugoga od svake pogibelji, i da se sagnemo malima, posrnulima, potrebitima. Konačno, i naša ljubav treba biti bratska, s kojom prihvaćamo drugoga onakvim kakav jest zajedno sa svim dobrim osobinama, ali i slabostima.

Kako trebamo voljeti jedan drugoga, to smo saznali od samoga Isusa, velikog učitelja ljubavi. Kršćanin se može pohvaliti time da se upisao u najbolju školu: Isusovu školu, u kojoj ima najizvrsnijeg učitelja.

Župni listić br. 14 - NEDJELJA MUKE GOSPODNJE - godina C

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Župni litić u PDF formatu.

ISUSOVA NJEŽNA LJUBAV

Evanđelje:  Lk 23,1-49

 MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA

U ono vrijeme: ustadoše starješine narodne, glavari svećenički i pismoznanci te dovedoše Isusa pred svoje Vijeće i rekoše: »Ako si ti Krist, reci nam!« A on će im: »Ako vam reknem, nećete vjerovati; ako vas zapitam, nećete odgovoriti. No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje.« Nato svi rekoše: »Ti si, dakle, Sin Božji!« On im reče: »Vi velite! Ja jesam!« Nato će oni: »Što nam još svjedočanstvo treba? Ta sami smo čuli iz njegovih usta!« I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu i stadoše ga optuživati: »Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj.« Pilat ga upita: »Ti li si kralj židovski?« On mu odgovori: »Ti kažeš!« Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: »Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!« No oni navaljivahu: »Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!« Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac. Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji. A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod te im reče: »Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt. Kaznit ću ga dakle i pustiti.« I povikaše svi uglas: »Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!« A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu: »Raspni, raspni ga!« On im treći put reče: »Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti.« Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: »Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.' Tad će početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!' Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?« A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube. I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: »Oče, oprosti im, ne znaju što čine!« I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!« Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.« Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!« Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: »Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!« To rekavši, izdahnu. Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: »Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!« I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11;


Prvo čitanje na Cvjetnu nedjelju pjesma je proroka Izaije o sluzi Gos­podnjem, u kojemu naravno prepoznajemo Isusa patnika. Prorok od­lučnim riječima naglašava da Bog ne napušta one koji pate. To je poruka upućena nama, jer patnja prije ili kasnije dostigne svakoga od nas, kada nam ne preostaje drugi oslonac, već samo Božja milosrdna ljubav.

U drugom čitanju sveti Pavao potiče svoje vjernike Filipljane da u sebi njeguju isti onaj duh koji je imao Isus Krist. Ovaj duh je u biti bila potpuna poslušnost prema svom Ocu. Temeljno načelo kršćanske svetosti života jest bezuvjetno prihvaćanje Božje volje.

U evanđelju na Cvjetnu nedjelju sveti Luka govori o utemeljenju Pre­svetog oltarskog sakramenta. Dirljiva je u ovom opisu Isusova nježnost, toplina, ljudska bliskost. Svojim učenicima priznaje da je žarko želio ovu večeru blagovati s njima. Kruh i vino pruža im s očinskom gestom, zatim ih s majčinskom brižnošću ohrabruje da jedu i piju. Majke običavaju na taj način izražavati svoju brižnu ljubav kada im se dijete vraća s dugog puto­vanja ili ako se sprema na dugo putovanje.

Ovdje, međutim, na dugo putovanje ne kreće dijete, već roditelj: u boj ne kreću učenici, već učitelj, u smrt ne ide čovjek, već Sin Božji. Ali i uče­nike čeka novi put, kojeg doduše nisu oni izabrali, ali na kojega su pristali u onom trenutku kada su svoje živote povjerili Isusu. U ovom trenutku rastanka, Isus kao da bi ih htio uvjeriti da se ne boje, jer unatoč svakom prividu, on je dovoljno snažan da ih na ramenima nosi, poput očeva koji nose svoju malenu djecu, da ih nosi u krilu poput majke.

Tada, međutim, nastaje dramatičan obrat. Isus kao da se vratio u stvar­nost i sjetio se izdajnika. Srce mu se stegnulo kada je pomislio na ovu ljudsku tragediju. Jer Judina izdaja nije Isusova tragedija, već Judina, koji je za novac htio prodati najveće blago ovoga svijeta. Postoje vrijednosti koje se ne mogu pustiti u promet jer nemaju cijenu. Ljubav, prijateljstvo, vjera, vjernost, nemaju cijenu, ni sa čim ih se ne može zamijeniti, ni sa čim ih se ne može usporediti, da bi im se utvrdila cijena. Kao u negdašnjim zakonima, gdje je postojalo takvo jedno načelo da se ubojici oca ili majke ne treba suditi, jer se ne može ustanoviti kakvu kaznu zaslužuje takvo nedjelo. Sudac ali i kazna bit će im njihova savjest.

Evanđelje s jednom rečenicom upućuje i na Petrovu zataju. Petar je uvjeravao Isusa da se to nikada neće dogoditi, ali u trenutku iskušenja, morao se uvjeriti u svoju ljudsku slabost. Međutim, u ovom evanđeoskom prizoru glavni lik nije Petar, već Isus. Za vrijeme posljednje večere Isus misli na svakoga. Ne brine se o sebi, u središtu njegovih misli nije njegova sudbina, već su njegovi učenici, a među njima i mi. Isus je i danas takav: s ljubavlju misli na nas, zabrinuto prati naše strahove i padove da bi nas podigao na svoja ramena poput oca, ako smo se veoma umorili, i da nas nosi u svom krilu kao majka ako smo slučajno posrnuli i ozlijedili se.

Evanđelje na Cvjetnu nedjelju nas međutim uči i poniznosti. Kada je Isus spomenuo da će ga jedan od njegovih učenika izdati, oni su se među sobom pitali tko bi tako što mogao učiniti. Vjerojatno su se sjetili onih događaja iz života kada su se pokazali slabima, nespretnima, grješnima. Vjerojatno su svoju zabrinutost saželi u molitvu da ih u trenutku iskušenja Bog sačuva od izdaje Isusa. Ni mi ne možemo osigurati sebe od napasti i iskušenja na drugi način, već da se preporučimo Bogu i da ga zamolimo da nas očuva od padova, izdaje i grijeha. Evanđelje nas na Cvjetnu nedjelju uvjerava da je Isusova nježna ljubav s nama u svim situacijama.