Jutarnja

                          R. Bože, u pomoæ mi priteci!
                          O. Gospodine pohiti da mi pomogneš!
                                              Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

Himan

Zatim se govori odgovarajuæi himan.

Psalmodija 

Nakon himna slijedi psalmodija, sastavljena od jednog jutarnjeg psalma, zatim hvalospjeva iz Starog zavjeta te drugog pohvalnog psalma, koji se govore s odgovarajuæim antifonama.

U nedjeljnom i svagdanjem Èasoslovu kroz godinu psalmi i hvalospjev uzimaju se sa svojim antifonama iz tekuæeg Psaltira.

Kratko èitanje

U nedjeljnom i svagdanjem Èasoslovu kroz godinu kratko æitanje nalazi se u tekuæem Psaltiru.
Duže èitanje

Po volji se, osobito u slavljenju s narodom, može izabrati i duže èitanje, prema propisu br. 46 Uredbe.
U slavljenju s narodom, ako je zgodno, može se dodati i kratka homilija, koja æe gornje èitanje rasvijetliti.
Odgovor na Božju rijeè (Kratki otpjev)
Poslije èitanja ili homilije može se, ako je zgodno, držati kratka šutnja.
Osim toga dana je responzorijalna pjesma ili kratki otpjev, koji se nalazi na istom mjestu kao i kratko èitanje.

Mjesto otpjeva mogu se uzeti i druge pjesme istog znaèaja, ako su za to odobrene od Biskupske konferencije.

Evanðeoski hvalospjev

Zatim se govori s odgovarajuæom antifonom slijedeæi evanðeoski hvalospjev.
U nedjeljnom èasoslovu kroz godinu antifona za Blagoslovljen uzima se iz Vlastitog vremena a u svagdanjem Èasoslovu iz psaltira. 
Evanðeoski hvalospjev (Lk I, 68-79). Mesija i njegov Preteèa

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, * 
što pohodi i otkupi narod svoj; 
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega, 
kao što obeæa na usta svetih proroka svojih odvijeka: + 
spasiti nas od neprijatelja naših - * 
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu, *
da æe nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, * 
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim * 
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok æeš se Svevišnjega zvati * 
jer æeš iæi pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu * 
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem æe nas pohoditi Mlado Sunce s visine, 
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.
Slava Ocu i Sinu * 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na poèetku, tako i sada i vazda * 
i u vijeke vjekova. Amen.

Ponovi se antifona.

Molbenica za posvetu dana i posla Gospodinu 

Kad završi hvalospjev slijedi molbenica.

Nakon molbenice svi mole Gospodnju molitvu. Ako je zgodno, predstojnik nazoène pozove na molitvu kratkim poticajem, npr.:

A sada svi zajedno izmolimo molitvu koju nas je nauèio Krist Gospodin:

Upravimo Ocu nebeskome svoju molitvu, išèekujuæi dolazak kraljevstva Božjega:

Bogu svome iskažimo hvalu i prošnjom mu se utecimo rijeèima koje nas je nauèio sam Gospodin Isus:

Završimo ovu molbenicu (ove prošnje) rijeèima samog Krista:

Još jednom iskažimo hvalu Bogu i svoju molbu upravimo njemu Kristovim rijeèima:

Gospodine Isuse, sjeti se nas kad doðeš u kraljevstvo svoje i uèi nas moliti:

Braæo, poslušni Kristovoj želji i mi upravimo svoju molitvu nebeskom Ocu: 

Krist nas je nauèio najljepšu molitvu. Izmolimo, je od sveg srca zajedno:

A sad svi zajedno izmolimo molitvu koju nam je Krist ostavio kao uzor svake molitve:

Oèe naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje, 
doði kraljevstvo tvoje, 
budi volja tvoja, 
kako na nebu tako i na zemlji. 
Kruh naš svagdanji daj nam danas. 
I otpusti nam duge naše 
kako i mi otpuštamo dužnicima našim. 
I ne uvedi nas i u napast, 
nego izbavi nas od zla. Amen.

Molitva

Molitva Poslije Oèenaša govori se neposredno, bez Pomolimo se, zakljuèna molitva, koja se u svagdanjem 

Zakljuèak 

Ako predvodi sveæenik ili ðakon: 

                                   R. Gospodin s vama.
                                   O. I s duhom tvojim. 

                 Blagoslovio vas svemoguæi Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.

                                   O. Amen.

Ili drugi obrazac blagoslova, kao u Misi. Ako je otpust, slijedi poziv:
Idite u miru. 

                                   O. Bogu hvala.
Kod pojedinaènog moljenja ili ako nije nazoèan sveæenik ili ðakon:
Blagoslovio nas svemoguæi Bog, 
saèuvao nas od svakoga zla 
i priveo nas u život vjeèni.

                                   O. Amen.


Veèernja


R. Bože, u pomoæ mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš! Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

Himan

Zatim se govori odgovarajuæi himan.
Psalmodija 
Nakon himna slijedi psalmodija, sastavljena od jednog jutarnjeg psalma, zatim hvalospjeva iz Starog zavjeta te drugog pohvalnog psalma, koji se govore s odgovarajuæim antifonama.
U nedjeljnom i svagdanjem Èasoslovu kroz godinu psalmi i hvalospjev uzimaju se sa svojim antifonama iz tekuæeg Psaltira.

Kratko èitanje

U nedjeljnom i svagdanjem Èasoslovu kroz godinu kratko èitanje nalazi se u tekuæem Psaltiru.
Duže èitanje
Po volji se, osobito u slavljenju s narodom, može izabrati i duže èitanje, prema propisu br. 46 Uredbe.
U slavljenju s narodom, ako je zgodno, može se dodati i kratka homilija, koja æe gornje èitanje rasvijetliti.
Odgovor na Božju rijeè (Kratki otpjev)
Poslije èitanja iIi homilije može se, ako je zgodno, držati kratka šutnja.
Osim toga dana je responzorijalna pjesma ili kratki otpjev, koji se nalazi na istom mjestu kao i kratko èitanje.
Mjesto otpjeva mogu se uzeti i druge pjesme istog znaèaja, ako su za to odobrene od Biskupske konferencije.

Evanðeoski hvalospjev

Zatim se s prikladnom antifonom govori slijedeæi evanðeoski hvalospjev.

Velièa * duša moja Gospodina
i klikæe duh moj *
U bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:*
odsad æe me, evo, 
svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela uèini Svesilni *
sveto je ime njegovo. 
Od koljene do koljena dobrota je njegova*
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeæa ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu 
i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na poèetku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.
Slava Ocu. Kako bijaše.

Ponovi se antifona.

Prošnje 

Kad završi hvalospjev, mole se prošnje.
Nakon prošnji svi mole Gospodnju molitvu. Ako je zgodno, predstojnik nazoène pozove na molitvu kratkim poticajem, kao gore u Jutarnjoj.


Oèe naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje, 
doði kraljevstvo tvoje, 
budi volja tvoja, 
kako na nebu tako i na zemlji. 
Kruh naš svagdanji daj nam danas. 
I otpusti nam duge naše 
kako i mi otpuštamo dužnicima našim. 
I ne uvedi nas i u napast, 
nego izbavi nas od zla. Amen.

Molitva

Molitva Poslije Oèenaša govori se neposredno, bez Pomolimo se, zakljuèna molitva, koja se u svagdanjem 

Zakljuèak 

Ako predvodi sveæenik ili ðakon: 

                                  R. Gospodin s vama.
                                  O. I s duhom tvojim. 

Blagoslovio vas svemoguæi Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.

                                  O. Amen.

Ili drugi obrazac blagoslova, kao u Misi. Ako je otpust, slijedi poziv:
Idite u miru. 

                                  O. Bogu hvala.

Kod pojedinaènog moljenja ili ako nije nazoèan sveæenik ili ðakon:

Blagoslovio nas svemoguæi Bog, 
saèuvao nas od svakoga zla 
i priveo nas u život vjeèni.

                                    O. Amen.