fra Anđelko Rakhel

fra Anđelko Rakhel


fra Anđelko Rakhel

Rođen je 28. rujna 1939. godine u Brodskom Varošu, Slavonski Brod, a od 1946. živio je u Virovitici gdje je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije nakon čega odlazi u franjevački novicijat u Cerniku. Prve redovničke zavjete položio je 1957. nakon čega je završio preostala dva razreda gimnazije i teološki fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1965.i raspoređen na mjesto kapelana u Vukovaru. Nakon šest vukovarskih godina uslijedile su službe (najčešće u rasponu od tri godine) župnika u Virovitici, gvardijana na Kaptolu u Zagrebu (dva puta), predstojnika kuće u Koprivnici, ekonoma Provincije u Zagrebu i gvardijana u Krapini. Iz Krapine u čakovečki samostan fra Anđelko je došao 1996. godine gdje obnaša službu župnog vikara.